Är det sant?
Kjell ska lära er finnjäklarna några oregla verboten som dom alltid vet icke. De här är endast exemplar, så löpa till bokhandel och köpa! Också as ljudböckerna!

Lukiolaisille ja aikuisopiskelijoille suunnatun "Kjell's Svenska" -oppikirjasarjan uusi painos on saapunut kauppoihin 12.1.2023. Se sisältää ensimmäistä kertaa kaikki nykyruotsin epäsäännölliset verbit, myös suomenruotsin, skåånen, kasnäsin, espoonruotsin ja futuroruotsin huomioiden.

(huom: vanhojen painosten kirjoja ei voi käyttää, sillä ne räjähtävät 10 sekunnin kuluttua uuden painoksen käyttöönotosta)

Negra exemplen:

Abba, abbar, öbb, ubbit säilöä tölkkeihin
Angsta, angster, öngst, yngstit angstata
Anna, annar, önn, ynnit antaa
Ansikteboka, ansiktebokar, ansiktebök, ansiktebykits käyttää Facebookia
Arla, arlar, örl, urlit maitotuotteistaa
Arva, arvar, urv, örvits tietää
Bamla, bamlar, böml, bumlit heittää läppää
Barbapapa, barbapapar, barbapöp, barbapuppit ottaa Barbapapa-koe
Bilettä, biletter, bölettäde, bylittit juhlia nuorena
Bonja, bonjar, bönj, bynjit tajuta
Boosta, booster, bööst, byystit kiihdyttää
Burkha, burkhar, börkh, byrkhit verhoutua uskonnollisista syistä (fem.)
Buua, buuer, bööyde, byyits osoittaa epäsuosionosoituksia
Cabasa, cabasar, cabös, cabysit kompata latinalaisittain
Deita, deitar, döit, dyitit treffailla
Della, dellar, döll, dullit deletoida (atk)
Delta, deltar dalt dultits piirtää kolmio

Diiba, diibar, daaba, daab jazzailla
Doupa, douper, döyp, dyipit huippu-urheilla
Drogba, drogbar, drögb, drygbit afrofutata
Elba, elbar, ölb, ylbit nukkua
Entra, entrar, antr, untrit parannella
Entra, entrer, öntr, yntrit suorittaa sisääntulo
Fanita, fanitar, fönityde, fynitydit fanittaa
Favorita, favoriter, favoröt, favöruttits lisätä suosikkeihin
Fedja, fedjar, fadj, fudjit Fedja-setä ja kolme mutanttiveljeään
Filla, filler, föllde, fyllt täyttää
Filla, fillar, föllde, fyllt pyöräellä
Fista, fistar, föst, fystit nyrkkeillä
Fitta, fittar, fatt, futtit vittuilla
Fixa, fixer, fax, föxit korjata, järjestää
Fuhra, fuhrer, fuhrde, fuhrt hitleröidä
Gamla, gamlar, göml, gymlit vanhentaa
Gangsta, gangster, göngst, gyngstits harrastaa järjestäytynyttä rikollisuutta
Geisha, gayshar, göish, gyishit pitää seuraa japanilaisittain
Ghosta, ghoster, ghöst, ghystit ghostata
Giffla, giffler, göffl, gufflit syödä gifflareita
Glitcha, glitcher, glötch, glutchit häiriöidä, bugata (atk)
Grilla, grillar, gröll, gryllit grillata, käristää, hiillostaa
Hamina, haminar, haminadde haminats ympyröidä
Hamstra, hamstrar, hömstr, hymstrit hamstrata
Handla, handlar, höndl, hyndlit hoitaa
Harma, harmar, hörm, hyrmits matkia David Bowieta
Heipa, heipar, höip, huipit tervehtiä epämuodollisesti
Hella, hellar, höll, hyllits hellyttää
Herja, herjar, harj, hurjit herjata (n)
Hiiva, hiivar, haav, huuvit hiivoittaa (hiivoittimella)
Himja, himjar, hamj, humjit herjata (m)
Hipla, hipler, hapl, huplits kosketella hellästi
Hitla, hitler, hötl, hytlit johtaa 30-luvun Saksaa, pomottaa epäreilusti
Hohka, hohker, höhk, hyhkit kajastaa
Horsma, horsmar, hörsm, hyrsmit horsmiintua, horsmoitua, horsmikoitua
Hoxa, hoxer, höx, hyxitz hoksata
Hundpipa, hundpiper, hundpap, höndpupit työntää koiranputkea
Hyena, hyenar, höneöde, hyniydits haaskata
Häslä, häsler, hösl, hysläts meuhkata
Ida ider öd ydit nimetä esikoinen Idaksi
Infra, infrer önfr unfrit edesauttaa/ylläpitää yhteiskunnan struktuuria
Intifada, intifadar, intiföd, intifyddits kansannousta
Imatra, imatrar, ömatrade, ymytryttit tuoda patja sisään
Inva, invar, anv, unvit parkkeerata vammaispaikalle
Jalka, jalkar, jölk, julkit jaloitella
Jamma, jammar, jömm, jymmit sijoittua viimeiseksi Euroviisuissa
Jehova, jehover, jehöv, jehyvit jumaloida
Jelpa, jelpar, jölp, jylpit jeesata
Jodla, jodler, jödl, jydlit harrastaa jodlaa
Jooga, jågar, jag, jyygit harrastaa joogaa
Jorma, jormer, jörm, jyrmits kosketella paisuvaiskudosta seksuaalimielessä
Kaarna, kaarnar, köörn, kuurnit kuolla ensimmäisenä
Kaira, kairar, käir, kyirit kairata
Kalkutta, kalkuttar, kölkyttade, kålkuttit kalkuttaa
Karpa, karpar, körp, kyrpit tarkkailla omaa hiilihydraattikulutusta
Karva, karvar, körv, kyrvit karvoittaa
Kaseva, kasevar, kasevde, kasevts fanittaa Kaseva-yhtyettä
Keika, keikar, köik, kuikit keikkailla, keikata, keikahtaa
Kerjä, kerjär, körj, kyrjit kerjätä, anoa
Kerma, kermar, karm, kurmit kermoottaa
Kliistra, kliistrar, klööstr, klyystrit liimata
Kolva, kolver, kölv, kulvat kolvata

Krampa, krampar, krympte, Krampus krampata jouluna
Kreeta, kreetar, kråt, krutit matkustaa Kreetalle
Krishna, krishner, krashn, krushnit maleksia lentokentillä
Krista, krister, kröst, krystit kastaa
Kurva, kurvar, körv, kyrvit kaartaa, kurvia
Kyllä, kyllär, köll, kullit myöntää (finnisismi)
Kylä, kylär, kål, kulits tarkkailla (neg.)
Kypa, kypär, kop, kupit tarjoilla
Kypsä, kypsär, käps, kypsits hiillostaa
Kyrpä, kyrpär, körp, kyrpit (kuitenkin odotitte tätä)
Kärpä, kärpär, körp, kyrpit olla alerttina
Laama, laamar, löm, lymit sylkeä ilman näkyvää syytä
Labra, labrar, löbr, lubrit tutkia laboratorio-olosuhteissa
Lahna, lahnar, löhn, lyhnit tuskailla ruotojen kanssa
Laiva, laivar, löiv, lyivits laivata, matkustaa laivalla, astua laivalle
Larpa, larpar, lörp, lyrpit liveactionroleplayata
Laura, laurar, laurde laurt juoda nakkipaketin suolavettä

Lenita, lenitar, lenitöde, lenitydits provota feminismillä
Lifta, liftar, laft, luftit mennä hissillä, nostaa
Liida, liidar, lööd, luudit johtaa (angl.)
Liisa, liisar, laas, luusit liisata

Lima, limar, lam, lumit kliistrata
Limpa, limpar, lömp, lumpit pidättäytyä alkoholista
Lims(k)a, limsar, lams, lums(k)it viettää tipatonta tammikuuta
Linda, lindar, land, lundit puhua uutistenlukijamaisesti

Lista, listar, last, lustits luetella
Lobba, lobbar, löbb, lubbit lobata
Lorca, Lorcer, Lörc, Lyrcit runoilla
Läppä, läppär, löpte, lyptit heittää bamlaa
Mahla, mahlar, möhl, muhlit tirsua mahlaa
Maija, maijar, muij, möijit mollata
Malaga, malagar, mölagöde, mälägydit huijata turisteja
Mandela, mandeler, mandöld, mandyldit paloitella mies
Manga, mangar, möng, myngit lukea japanilaista sarjakuvaa
Mangla, mangler, möngl, mynglits mankeloida
Marja, marjar, mörj, murjit marjoitella
Martta, martar, mörtt, myrtits martoittaa
Mazda, mazdar, mözde, myzstid ajaa japanilaista autoa
Mekka, mekkar, makk, mukkit rukoilla (isl.) Reykjavikiin päin
Miska, miskar, mask, muskit miskeerata

Meira, meirar, möir, myirit maustaa
Mekla, meklar, makl, muklit meklata
Melba, melbar, malb, mulbit melbata

Meuhka, meuhkar, möyhk, myihkit häslätä
Miina, miiner, maan, muunit raivata miinoja
Miksa, miksar, max, muksit kysellä alinomaan vanhemmiltaan
Milfa, milfer, mölf, mulfit vokotella iækkææmpææ niceta
Minerva, minerver, minervde, mönevyrdit sotajumaloida
Mirva, Mirvar, Marv, Murvit mirvoittaa
Moika, moikar, möik, myikit tervehtiä (tutt.)
Molla, möller, myllde, möllt mollata

Mombasa, mombasar, mombös, mombysit äititukikohdittaa
Moppa, mopper, möpp, muppits siistiä mopitse
Morka, morkar, mörkte, myrktits morkata
Mortla, mortlar, mörtl, märtlit jauhaa morttelissa
Muija, muijer, möij, myijits nalkuttaa (fem.)
Mulka, mulkar, mölkte, mylkt vilkaista vihaisesti
Muska, muskar, mösk, myskit omistaa kuuluisa veli
Muurla, muurlar, möörl, myyrlit lasitehtailla
Muusa, muusar, mööste, myystit viekoitella taiteilijaa
Mätchä, mätchär, mötch, mytchit mätchätä (angl.)
Naka, naker, nakde, nakt riisua / bongata naakka
Nalja, naljar, nölj, nuljits naljailla, naljaella
Natsa natsar nöts nazit ylentää (arm.)
Niia, niiar, naa'ar, nuuit niiata
Niina, niiner, naan, nuunit raivata niinoja
Nikama, nikamar, nikym, nikömit kiropraktikoida
Ninja, ninjar, nanj, nönjit ninjeerata
Nirha, nirhar, nörh, nurhit haavoittaa, naarmuittaa
Nokia, nokiar, nokidde, nokitt yhdistää ihmiset
Nola, nolar, nolde, nolt nollata
Nolla, nollar, nollde, nollt nolata
Nordla, nordlar, nördl, nyrdlits pohjustaa
Norpa, norper, nörp, nyrpit norpittaa
Ohitta, ohittar, öhatt, ohuttit ohittaa
Oregla, oreglar, oreglade, oreglat epäsäännöllistää
Orja, orjer, örj, yrjit orjuuttaa / orjuuttua
Osviitta, osviittar, usvööt, osfyytit vihjata

Owna, owner, öwn, ywnit ownata (angl.)
Paarma, paarmar, pöörm, pyyrmit paarmata
Paija, paijar, pöij, puijit paijata
Palva, palvar, pölv, pylvit jalostaa lihaa
Panda pander pönd pyndit söpöillä
Paritta, parittar, parittats, pöritsyttit yhteensaattaa
Parja, parjar, parjde, parjt parjata

Pasta, pastar, pöst, pystit pastantaa, pastoa
Pekka, pekkar, pökk, pykkit viettää ns. "pekkaspäivä", langettaa poistumiskielto (mil.)
Petkla, petkler, pötkl, pytklit hienontaa petkeliteitse
Pispa pispar pasp pustit uskotella
Pimpa, pimper, pömp/pimpte, pympit/pimpt yhteensaattaa, tuunata
Pitcha, pitcher, pötch, putchit pitchata (angl., kusip.)
Plektra, plektrer, plöktr, plyktrits plekuloida
Påska, påskar, påst, pöstit pashantaa, pashoa

Patcha, patchar, pötch, putchit asentaa patch-tiedosto (tietotekn.)
Persilja, persiljer, persiljde, persiljt risteillä

Pirkka, pirkker, pörkk, pyrkkit polkea hintoja
Pizza, pizzar, pazz, puzzit pitsailla

Plaza, plazar, plötz, plytzit hengailla Italiassa
Plevna, plevnar, plavn, pluvnit vierailla tamperelaisessa pubissa
Pokka, pokkar, pokte, pokt kumartaa, vakavoitua
Printa, printer, prant, pruntit tulostaa
Prisma, prismar, prasm, prusmit piirtää kolmiulotteinen kolmio

Pumma, pummar, pömm, pymmit pummia, kerjätä
Putsa, putsar, putste, putst puhdistaa
Pämpä, pämpär, pömp, pympits nauttia alkoholia
Pökrä, pökrär, päkr, pykrit taintua hetkellisesti
Pöljä, pöljer, pöljde, pöljt skitsoilla
Raija, raijar, röij, ryijit raijata
Raipa, raipar, röip, ryipit vitsarangaista
Raiva, raivar, röv, ryivits tehdä tilaa
Rakasta, rakastar, räkästäde, rykistit rakastaa (sark.)
Ranka, rankar, rönk, runkit rankata / arvottaa
Reiska, reiskar, raisk, ryiskit remontoida
Respa, respar, rasp, ruspit respata
Riista, riister, rööst, ryystit juoda hirvenlihalientä
Rimstera, rimsterar, rammstad, römmstydit harata vastaan
Rinka, rinker, rönk, runkit mastirboida, retkeillä

Rouda, rouder, röjd, ryidit kantaa kamoja
Ruina, ruinar, ryinde, ruindt ruinata, raunioittaa
Rumba, rumber, rumbpte, rumbats danssia rumbaa
Rupla, rupler, ruplde, ruplt menettää arvonsa
Rymstera, rymsterar, römstödde rymstytts harata vastaan
Ryvita, ryvitar, rövityde, ryvitits syödä näkkileipää
Räplä, räplär, röpl, ruplit hypistellä
Safka, safkar, söfk, syfkit syödä
Saliva, salivar, sölivyde, sylivit kliistrata syljellä
Salla, sallar, söllde, söllt lapinmatkailla

Samba, sambar, sömb, symbit sambata
Schnittke, schnittkar, schnakt, schnuttits säveltää 1900-luvulla
Sepra seprar söpr syprit mustavalkoraidoittaa
Sexta, sextar, söxt, syxtit kuusintaa
Sheiva, sheiver, shöiv, shyivit ajaa karvaa
Sirpa, sirpar, sarp, surpit sirpiä

Skeita, skeiter, sköit, skyitit rullalautailla
Skanna, skanner, skönn, skunnit skannata
Skinka, skinker, skank, skunkit kinkutella
Skumpa, skumpar, skumpte, skumpt nauttia kuohuviiniä
Sluiba, sluibar, sluibade, sluibat vetelehtiä

Snaipa, snaipar, snöip, snyipit sala-ampua kiväärillä
Sniputta, sniputtar, snaputte, snaputtt sala-ampua kiväärillä
Snautsa, snautser, snöyts, snyitsit usuttaa pieni koira jnkn päälle
Snorkla, snorklar, snörkl, snurklat kirnuta räkää nenässä eestaas

Sodoma, sodomer, sodomde, sodomdt tuomita tietyllä tavalla
Sohva, sohvar, söhv, syhvit makoilla
Sonja, sonjar, sönj, synjit nimetä tyttölapsi Sonjaksi
Sparra, sparrar, spörr, spyrrit parsata
Sparta spartar spurt spörtit vähäelehtiä
Spectra, spectrar, spöctr, spycktrit naida (rumaa) rahaa

Sphincta, sphincter, sphönctr, sphynchrit sulkea (lihasvoimin)
Splitta, splitter, splatt, spluttit jakaa, tasata
Sponsa, sponsar, sponsde, sponsts / spontstits sponsoroida
Sprinkla, sprinkler, sprönkl, sprynklits/sprunklits ehkäistä talopalo
Sprinta, sprintar, sprönt, spryntit pinkaista nopsaan
Squirta, squirter, sqjört, squiyrtit squirtata
Stalka, stalkar, stölk, stylkit salatarkkailla jotakuta (kiihottuen)
Starta, startar, stört, sturtit aloittaa, lähteä
Stina, stiner, stan, stunnid kutsua / haukkua / kastaa Stinaksi
Steppa, stepper, stöpp, stüppit puolittaa (vrt. isäpuoli)
Striima, striimer, straam, struumit näyttää videoa Webistä (ATK)
Strömma, strömmer, strömmöde, strymdit kanavoida
Stånda, ståndar, ståndtde, ståntdtd pönöttää
Svenska, svenskar, svönsk, svynskit ruotsintaa, ruotsita, ruotsia
Tarha, tarhar, tarhde, tarht tarhata

Teneriffa, teneriffer, teneröff, teneryffits örveltää ulkomailla
Tetra, tetrar, tötr, tytrit tetrata, juoda pillimehu

Texta, tekstar, töxt, tyxtit kirjoittaa tekstiviesti
Texta, texter, tykst, täxtits kirjo-ommella
Texta, texter, texte, text tekstata
Tihrusta, tihrustar, tihrustde, tyhrystt tihrustaa
Timppa, timpar, tamp, tympit timottaa
Tosca, toscar, tasc, tuscit toscakakuttaa
Trampa, trampar, trömp, trumpit toimia USA:n huonoimpana presidenttinä
Transpa, transpar, trönsp, trynspit muuttaa sävellajia (mus.)
Treffa, treffar, traff, tröffit deittailla
Twista, twister, twöst, twustit twistata
Twita, twitar, twöt, twytit toimia Elon Muskin hyödyllisenä idioottina
Tärpä, tärpär, törp, tyrpits tärpätä, osua kohilleen
Ultra, ultrar, öltr, yltrit checkata vauvan kondis
Ursa ursar, års, ursit tähtitieteillä
Uurna, uurnar, öörn, yyrnits tuhkata
Vakla, vaklar, vökl, vuklit vaania, vakoilla
Valka, valkar, völk, välkit valkata
Vanilja, vaniljer, vöniljyde, vyniljytsits vanillaköyttää
Venla, venlar, vanl, vunlit vikitellä veljeksiä
Vespa, vesper, vespde, vespt messuilla, ryhtyä skootterin päällä
Vibra, vibrar, vabr, vubrit vibroa
Vihma, vihmar, vahm, vuhmit vihmoa

Viina, viinar, vaan, vuunit viinuroida
Vispa, vispar, wasp, vuspit vispata
Vispa, visper, vösp, vyspits sekoittaa vispilällä
Vodka, vodkar, vödk, vydkit käyttää vodkaa
Wowwa, wowwer, wöww, vyvvits pelata World of Warcraftia
Jinxa, jinxer, jönx, jynxits jinxa(an)t(u)a
Äkkä, äkkär, ökk, ykkit äkätä
Ördä, ördär, yrd, ärtsit ördätä (svetisismi)
(C) Janne Kuusinen
Tästä painamalla pääsee Janne
          Kuusisen kotisivuston etusivulle notta.